Aquest lloc fa servir cookies pròpies i de tercers

Mensurtech SL: mobilitat intel·ligent i qualitat de vida

Pacificació del trànsit, seguretat viària, mobilitat sostenible, visió artificial i sistemes intel·ligents de control

Presència en xarxes socials i canvi d’idioma de navegació

Cercador intern

Si li és més còmode, pot fer servir les funcions opensearch d’aquest lloc web

Cercador
Accessibilitat

Nivell d’accessibilitat i estàndards tecnològics

El present lloc web s’ha programat per obtenir el nivell d’accessibilitat equivalent a la categoria AA corresponent a l’estàndard WCAG, en la seva aplicació sobre llenguatge HTML5 en terminals de sobretaula i equips portàtils.

Atenent a l’estàndard tecnològic WAI, s’han establert dreceres de teclat per facilitar la navegació pels principals elements de distribució de continguts del lloc web, amb l’excepció dels enllaços que apareixen a l’interior del cos de text de les pàgines i de menús auxiliars .

En funció del navegador i de la plataforma en ús, la tecla d’activació pot variar entre ALT (Opció) i Control (CTRL). L’assignació numèrica de les dreceres segueix les recomanacions internacionals per als apartats més estandarditzats en els llocs web.

Dreceres del teclat

1
Pàgina d’inici
q
Mensurtech
l
Solucions de mobilitat
h
Ubicació de radars
2
Notícies
9
Contacte
t
Versió en català
e
Versió en espanyol
4
Activació del cercador
8
Avís legal
0
Accessibilitat
3
Mapa del lloc web
b
Correu electrònic corporatiu
i
Perfil en LinkedIn
w
Perfil en Twitter
f
Perfil en Facebook
g
Perfil en Google Plus
r
Subscripció sindicada RSS

Si s’està utilitzant el navegador Internet Explorer (o successors) en plataforma Windows caldrà prémer la tecla ALT, la tecla alfanumèrica identificadora i Enter o Intro per accedir de forma directa a la pàgina desitjada. Amb navegadors de la família Mozilla, només caldrà prémer la tecla ALT i la tecla de destinació indicada. A la plataforma Apple, la tecla ALT se substitueix per la tecla CTRL.

Els botons essencials de les pàgines també presenten una tabulació ordenada, fent possible passar d’un a un altre element dels menús pressionant la tecla de tabulació.

Ús d’Ajax

Alguns elements s’han programat per obtenir la millor interacció per part de l’usuari, fent servir per a això aplicacions d’Ajax no obstrusives. D’aquesta manera es facilita al màxim l’accessibilitat als continguts que aquestes permeten i l’operativitat sobre dispositius mòbils d’última generació. Per obtenir el millor comportament de la pàgina caldrà un navegador d’última generació amb l’API de JavaScript activat.

Recursos aliens al lloc web

El contingut del present lloc web pot presentar material informatiu en diferents formats, entre ells, i preferentment, en PDF. Per accedir-hi caldrà un lector d’arxius PDF, sent possible el seu accés amb els lectors propis del sistema operatiu, el lector d’Adobe o qualsevol altre programari gratuït de què es disposi.

A més d’aquest format, també serà possible accedir a arxius en formats de text (RTF, RTFD, TXT i DOC) que podrien requerir d’alguna eina d’ofimàtica. Una alternativa gratuïta és OpenOffice, que també permetrà accedir al contingut en altres formats, com fulls de càlcul XLS i presentacions PPT i PPS. Per accedir a determinats arxius comprimits en format ZIP es podrà fer servir el sistema operatiu de manera directa o altres aplicacions gratuïtes en el mercat.

Mensurtech no es responsabilitza de l’estat, qualitat o danys que aquests arxius puguin produir, fins i tot per mal ús dels mateixos.

Reproducció de vídeos i presentacions

L’ús de vídeos i presentacions encastats a les pàgines és ocasional en el lloc web de Mensurtech. El material videogràfic està allotjat en servidors específics, que ofereixen una reproducció de qualitat en qualsevol tipus de dispositiu capaç d’interpretar el llenguatge HTML5. Amb molt poques excepcions, mai caldrà el plug-in de tecnologia Flash per reproduir vídeo en el lloc web.

Cerca directa des del navegador

Els usuaris de navegadors compatibles amb OpenSearch poden incorporar-lo al seu sistema de cerques, accedint ràpidament a la informació que intenten trobar sense pèrdues de temps en la navegació.

Els usuaris de Firefox han d’acudir a Marcadors i triar l’opció Organitzar marcadors. A la finestra emergent, cal seleccionar Menú marcadors i al menú escollir Nou marcador… Es desplegarà una finestra emergent amb un formulari que s’ha d’omplir:

Nom: mensurtech.com
Adreça web: http://www.mensurtech.com/ca/cercador?bb%s
Paraula clau: em

Seguidament caldrà guardar les dades.

Per fer-lo servir, caldrà escriure a la barra d’adreces del navegador la paraula clau —en aquest cas, me—, seguida del criteri de recerca —per exemple, càmera—. La pàgina ensenyarà tots els registres amb la paraula càmera trobats en el lloc web.

El procediment és idèntic en Chrome, però serà necessari acudir a Cerca per defecte en lloc de Marcadors, que pot canviar d’ubicació en funció de la plataforma informàtica. Altres navegadors i versions dels esmentats poden tenir formes o denominacions diferents d’ús de l’accés directe al cercador.

Certificació, estàndards i dispositius mòbils

El lloc s’ha programat seguint les especificacions del llenguatge HTML5 amb estils CSS3 i fonts carregades com font-face. El Consorci W3C ha validat la programació HTML i CSS (amb hacks per a navegadors específics, Twitter Card i elements de CSS3 avançats que els verificadors oficials adverteixen com errors): Valid HTML, Valid CSS i Valid RSS.

La totalitat del lloc és compatible amb els dispositius mòbils d’última generació disponibles al mercat. S’aprecia amb gran qualitat amb sistema operatiu iOS (iPhone, iPad i iPod Touch) i amb smartphones i tauletes Android, a més d’oferir una aparença mínima amb altres dispositius. L’ús d’aquests dispositius permet activar algunes opcions de la website, com la trucada telefònica directa allà on es mostren els números de telèfon.

El website ha estat certificat per AccesOK, superant els més exigents controls d’accessibilitat.